Адміністрацією  ПТНЗ  під  особистим  керівництвом  директора  було здійснено наступні організаційні заходи:

 • проаналізовано виконання державного замовлення та розроблено заходи щодо профорієнтаційної роботи на рік;
 •  своєчасно затверджені робочі навчальні плани на новий навчальний рік;
 • оформлено та придбано бланки документації ПТНЗ (журнали теоретичного та виробничого навчання, журнали роботи гуртків, особові справи, журнали заміни уроків тощо);
 • оформлено пакети документів: акти перевірки готовності корпусу до нового навчального року;  акт випробування і перевірки на надійність установлення та кріплення спортивного інвентарю, обладнання; санітарний паспорт харчоблоку;
 • ознайомлено колектив закладу з правилами внутрішнього розпорядку, режимом роботи ПТНЗ, вимогами щодо ведення ділової документації;
 • складено та затверджено розклад уроків на навчальний рік;
 • здійснено аналіз забезпечення учнів підручниками та закладу методичною літературою, держстандартами, необхідною документацією;
 • укомплектовано навчальний заклад педагогічними кадрами та відповідним персоналом;
 • погоджено та затверджено штатний розклад на навчальний рік;
 • оформлено статистичні звіти на початок навчального року;
 • оформлено відповідні документи для тарифікації педагогічних працівників ПТНЗ;
 • оновлено та скориговано списки та відомості про учнів-сиріт, напівсиріт, дітей із багатодітних сімей та інших пільгових категорій;
 • складено та затверджено графіки чергувань педагогічних працівників;
 • проведено бесіди з учнями щодо правил із техніки безпеки, охорони життєдіяльності учнів під час навчально-виробничого процесу (первинний та вступний інструктажі);
 • складено та затверджено поурочно-тематичні плани предметів із робочих навчальних планів на рік;
 • скориговано план перепідготовки педагогічних працівників на новий навчальний рік;
 • складено та затверджено графік проведення директорських контрольних робіт, здійснено аналіз їх виконання;  
 • сплановано роботу органів учнівського самоврядування;
 • здійснено підготовку будівель до осінньо-зимового сезону та забезпечено збереження тепло-енерго- та водоресурсів;
 • оновлено систему виховної роботи з учнями ПТНЗ;
 • сплановано роботу класних керівників; проаналізовано роботу щодо підвищення якості навчально-виробничого процесу;
 • сплановано організацію літнього відпочинку дітей пільгових категорій;
 • здійснені відповідні заходи щодо забезпечення випускників ПТНЗ першим робочим місцем.

 

    Зміст  навчально-виробничого процесу та термін навчання у навчальному закладі визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблені спільно з підприємствами-замовниками на основі Типових навчальних планів і програм, а також вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від   17 серпня 2002р. № 1135.  З  кожної  професії  розроблені  комплекти  навчально-плануючої документації, а саме: робочі навчальні плани, робочі навчальні програми, тематичні плани, поурочно-тематичні плани, переліки навчально-виробничих робіт, плани виробничого навчання на семестр і на місяць, плани уроків, паспорти комплексного методичного забезпечення предметів і професій. Навчання проводиться у 18 кабінетах, 2 лабораторіях та 6 майстернях, які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик та навчальних програм.  На початку  навчального року складається графік навчально-виховного процесу, який містить розклад занять теоретичної і практичної підготовки, графік виробничого навчання у майстернях. З метою контролю за якістю навчання та підготовкою учнів  щосеместру проводяться  контрольні роботи з предметів професійно-теоретичної підготовки, тематичні, поетапні атестації, директорські контрольні роботи. Протягом 2017  року зусилля педагогічного колективу були направлені  на пошук інноваційних шляхів підвищення результативності навчально-виробничої, виховної, науково-методичної, фінансової і господарської діяльності ліцею.

Виконання державного замовлення

Основним показником успішної діяльності ліцею є організація та якісне проведення моніторингу випуску учнів загальноосвітніх шкіл з метою обгрунтованого планування державного замовлення на наступний рік. План державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у поточному році склав 129 осіб і був виконаний на 75,19%.

Формування контингенту учнів

Загальний контингент учнів та слухачів у 2017 році становить -368 осіб:

 • за державним замовленням – 367 учнів
 • Продавець продовольчих і непродовольчих товарів – 1 особа
 • Підвищення кваліфікації за навчальними програмами «Охорона праці на автомобільному транспорті» та «Безпечна організація праці працівників сільського господарства» становить 145 осіб.

 

 

 

Розподіл учнів, які навчалися за державним замовленням за професіями:

 • Електрогазозварник; водій автотранспортних засобів (категорії В,С1)     - 96 учнів
 • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, водій автотранспортних засобів (категорії В,С1) - 85 учня
 • Кухар; кондитер – 98 учнів
 • Кухар - 74 учня
 • Монтажник гіпсокартонних конструкцій - 14 учнів.

Підготовка  слухачів  здійснюється  за професіями :

 • Продавець продовольчих і непродовольчих товарів – 1 особа

 

Станом  на  29.12.2017 р.  контингент учнів ліцею становить  277 учнів:

   - за державним замовленням -277 учні, із них:                                                                    I курсу -97              II курсу – 90              ІІІ курсу – 64        ІV курсу – 26

Станом  на 01.01.2018 р. контингент учнів ліцею становить 251 особа.

Переведено до ліцею з інших навчальних закладів 1 особу на ІІ курс, а саме:

в  групу  №11  «Кухар; кондитер» - 1 учень  (Пшеворська Л.)

Відрахування   За  2017 рік  зі складу учнів відраховано 5 осіб, із них:

-  працевлаштовано – 1 особа (гр. №1 «Кухар» Овчарова М).

- за незадовільну успішність – 3 особи ( гр.№6 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій автотранспортних засобів категорії «В» «С1») Кокош Г., гр.№8 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій автотранспортних засобів категорії «В» «С1» - Козачухна Я., Устімов Р.)

- як не приступивший до занять -1 особа (гр.№2 ««Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій автотранспортних засобів категорії «В» «С1»  (Вітер В.)

Випуск та працевлаштування

 

За результатами ДКА протягом  2017 року успішно завершили навчання 111 учнів :

- група №12, професія «Кухар» - 25 учнів;

- група №2 , професія «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій автотранспортних засобів категорії «В», «С1» - 22 учня;

- група №3,  професія «Електрогазозварник; водій автотранспортних засобів категорії «В», «С1» - 24 учні;

- група №13, професія «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» - 14 учнів;

- група №5, професія «Кухар; кондитер» - 26 учнів;

 

 

Документи про освіту отримали 111 учнів:

- атестатів про повну загальну освіту – 72 учнів;

- дипломів кваліфікованого робітника – 105 учнів;

- свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації  - 6 учнів: Гаряга А, Горова А. (група №12), Галич Д., Радомський С. (група №2), Микита К., Коморна К. (група №5).

 

Дипломи з відзнакою отримали 3 учні:

- Головач Ігор – група №12;

- Катулін Влад – група №12;

- Палій Андрій – група №12.

Протягом 2017 року працевлаштовано 102 випускників (91,9%).

 

Організація виробничого навчання та виробничої практики

Ядром  професійної підготовки є виробниче навчання – основний різновид педагогічної діяльності, у ході якої на основі з’єднання навчання з продуктивною працею, виховання стійкої потреби до праці і розвитку творчої активності в учнів формуються знання, уміння і навички, що забезпечують здатність до здійснення конкретної професійної діяльності визначеного рівня кваліфікації, які диктує сьогодення.

      Професійно-практична підготовка учнів залежить від правильної організації виробничого навчання у навчальних майстернях, лабораторіях та виробничої практики учнів на підприємствах. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 992 від 07.06.1999р. «Про затвердження порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики» навчальним закладом укладено угоди для проходження виробничого навчання та виробничої практики з багатьма підприємствами міста і області. Навчальний заклад контролює проходження професійної підготовки на виробництві, з підприємствами укладаються договори, в яких відображаються умови проходження виробничого навчання і практики, забезпечуються необхідні та безпечні умови праці, а також умови для повного і продуктивного завантаження учнів. Для здійснення виробничої діяльності в ліцеї використовуються  6 навчально-виробничих майстерень, оснащених універсальним та спеціальним обладнанням, інструментами ,пристроями, приладдям, матеріалами, зразками.  Виробниче навчання учнів проводиться за кваліфікаційними рівнями. При завершені кожного етапу навчання учні проходять виробничу практику на підприємствах, відпрацьовують пробну кваліфікаційну роботу, проходять поетапну атестацію і їм присвоюється відповідний розряд  або кваліфікація за Державними стандартами.

Важливим показником виробничого навчання є якісне виконання плану виробничої діяльності: Виконання плану виробничої діяльності за 2017 рік складає 133373,07грн, із них:

 • виробниче навчання – 78867,37 грн.;
 • виробнича практика – 54505,70грн.

Загальна кількість соціальних партнерів, які активно співпрацювали з ліцеєм з питань проходження виробничої практики - 31 підприємство міста і району. Найбільш активними у прийомі учнів ліцею на виробничу практику були:

ПАТ “Пологівський ОЕЗ”;

ТОВ “Дніпрокераміка”;

ПП ”Полетехніка -Сервіс”;

ТОВ”Батьківщина”

ПП Фірма «Стелсі»

ТОВ «Україна нова»

ТОВ «Елетропривод» м. Запоріжжя

ТОВ «ГДК «Мінерал»          

та інші.

        За 2017 рік успішно пройшли виробничу практику - 271 учень.